Lietuvos individualiosios psichologijos draugija

LIPD įstatai

LIETUVOS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS DRAUGIJOS ĮSTATAI

1. Bendroji dalis >>

2. LIPD tikslai, uždaviniai ir veikla >>

3. LIPD nariai, jų teisės ir pareigos>>

4. Valdymas ir struktūra >>

5. LIPD lėšos >>

6. LIPD veiklos tvarka >>

7. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka >>

8. LIPD likvidavimo ar reorganizavimo tvarka>>

9. LIPD dokumentų pateikimo ir informacijos skelbimo tvarka>>

10. Įstatų įsigaliojimas ir keitimas>>

11.LIPD buveinės keitimo tvarka>>

12. Kitos nuostatos>>

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos individualiosios psichologijos draugija (toliau – LIPD) yra savarankiškas, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.3. LIPD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.4. LIPD turi savo antspaudą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas banke, disponuoja savo lėšomis ir turtu.

1.5. Asociacijos finasiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. LIPD įsteigta neribotam laikui.

2. LIPD tikslai ir veikla

2.1. LIPD tikslai:

2.1.1. Skleisti ir populiarinti Individualiosios psichologijos idėjas, burti įvairių sričių profesionalus, savo veiklą grindžiančius individualiosios psichologijos teorija ir taikančius jos metodus.

2.1.2. Įstatymo numatyta tvarka organizuoti švietimo, mokymo, leidybinę, tyrinėjimo ir kitas veiklas, siekiant plėsti ir gilinti Individualiosios psichologijos idėjų taikymą visuomenėje.

2.1.3. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti jų renginiuose.

2.1.4. Atstovauti LIPD narius įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat tenkinti ir ginti savo narių kultūrinius, socialinius, profesinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis.

2.2. Siekdama šių tikslų LIPD:

2.2.5. buria Draugijos narius bendrai veiklai Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje bei kitose užsienio valstybėse;

2.2.6. organizuoja  renginius, diskusijas, konferencijas ir seminarus LIPD narius dominančiais klausimais;

2.2.7. bendradarbiauja su analogiškomis asociacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, mokslo, mokymo, kultūros ir kitomis įstaigomis;

2.2.8. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;

2.2.9. remia savo narius ar jų grupes, įgyvendinančius LIPD tikslus;

2.2.10. skatina ir remia Individualiosios psichologijos literatūros leidybą;

2.2.11. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais individualiosios psichologijos klausimais;

2.2.12. atstovauja savo narių interesus valstybės valdžios ir kitose institucijose.

2.3. Įgyvendindama savo tikslus LIPD turi teisę:

2.3.13. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

2.3.14. organizuoti, vesti seminarus, kursus, įvairius mokymus, teikti kitas mokymo paslaugas;

2.3.15. ruošti publikacijas, įvairius leidinius ir juos platinti;

2.3.16. organizuoti, dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose, konferencijose;

2.3.17. užmegzti tarptautinius ryšius, stoti į tarptautines organizacijas ir dalyvauti jų veikoje;

2.3.18. jungtis į nepelno siekiančias organizacijas bei išstoti iš jų;

2.3.19. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.3.20. naudoti lėšas įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui;

2.3.21. atidaryti LIPD vardu sąskaitas banke teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3.22. gauti paramą bei turėti paramos gavėjo statusą;

2.3.23. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

2.3.24. vykdyti kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę  komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams.

2.4. LIPD vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms bei moka mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. LIPD nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. LIPD nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, besidomintys Individualiąja psichologija.

3.2.  Asmuo, norintis tapti LIPD nariu, pateikia rašytinį prašymą kartu užpildydamas nustatytos formos anketą. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti nariu, jo santykiai su LIPD. Prašymas įregistruojamas ir naujojo nario priėmimo į LIPD klausimas svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje. Posėdyje, kuriame svarstomas naujų narių priėmimas, gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais. Asmuo Draugijos nariu tampa ir visas įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo Suvažiavimo nustatytų vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

3.3.  Narystė Draugijoje pasibaigia:

3.3.1. nariui pareiškus norą išstoti iš Draugijos;

3.3.2. mirus nariui – fiziniam asmeniui;

3.3.3. valdybos sprendimu, kai narys nesilaiko LIPD įstatų, jo veikla kenkia organizacijai arba 2 metus iš eilės nesumoka nario mokesčio.

3.4. Asmuo, norintis išstoti iš Draugijos, pateikia rašytinį pareiškimą Prezidentui. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena

3.5. Narių teisės:

3.5.4. Visi LIPD nariai turi balsavimo teisę, gali būti renkami į draugijos valdymo organus.

3.5.5. Gauti informaciją apie LIPD veiklą, teikti siūlymus, reikšti savo nuomonę visais LIPD veiklos klausimais.

3.5.6. Gavus Prezidento įgaliojimus, atstovauti LIPD seminaruose, konferencijose, susitikimuose su kitų organizacijų atstovais.

3.5.7. Nutraukti savo narystę LIPD (tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip LIPD nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas  negrąžinami).

3.6. LIPD narių pareigos:

3.6.8. Aktyviai dalyvauti LIPD veikloje.

3.6.9. Laikytis LIPD įstatų.

3.6.10. Laiku mokėti kasmetinį nario mokestį, kurio dydį nustato Suvažiavimas.

4. Valdymas ir struktūra

4.1. Draugijos organai yra visuotinis narių susirinkimas (toliau – Suvažiavimas), turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, vienasmenis valdymo organas – LIPD prezidentas (toliau – Prezidentas) ir kolegialus valdymo organas – LIPD valdyba (toliau – Valdyba).

Visuotinis narių suvažiavimas

4.2. Išimtinei Suvažiavimo kompetencijai priklauso:

4.2.1. tvirtinti, keisti ir papildyti įstatus;

4.2.2. formuoti LIPD tikslus ir pagrindinius uždavinius, numatyti draugijos veiklos kryptis.

4.2.3. rinkti Prezidentą ir jį atšaukti;

4.2.4. rinkti Valdybos narius ir juos atšaukti;

4.2.5. rinkti LIPD revizijos komisijos narius ir juos atšaukti;

4.2.6. sudaryti  komisijas iškilusiems klausimams spręsti;

4.2.7. nustatyti Draugijos narių stojamojo ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;

4.2.8. tvirtinti LIPD metų veiklos ir finansinę ataskaitas;

4.2.9. nustatyti Draugijos finansinės veiklos kontrolės organizavimo ir vykdymo tvarką;

4.2.10. priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

4.2.11. spręsti kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir LIPD įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus.

4.3. Suvažiavimas šaukiamas Valdybos sprendimu ne rečiau, kaip kartą per metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų visų Draugijos narių. Neeilinis LIPD suvažiavimas šaukiamas Valdybos arba 1/3 draugijos narių pageidavimu.

4.4. Sprendimai laikomi teisėtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip 50 procentų visų suvažiavime dalyvavusių narių, išskyrus šių įstatų 4.5. punkte nurodytus atvejus. Jei nėra kvorumo, tai per 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių susirinktų.

4.5. Nutarimai dėl įstatų keitimo, Draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo priimami balsavus ne mažiau nei 2/3 Suvažiavime dalyvavusių narių.

4.6. Suvažiavime turi teisę balsuoti visi nariai. Balsavimas yra atviras. Jei nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jei tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 suvažiavimo dalyvių, konkrečiu klausimu vykdomas slaptas balsavimas.

4.7. LIPD nariai turi teisę balsuoti iš anksto paštu, faksu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei įmanoma nustatyti tokiu būdu balsavusių narių tapatybę, arba įgaliodami kitą asmenį. Išankstinis balsavimas įskaitomas į suvažiavimo kvorumą.

4.8. Valdyba, priėmusi nutarimą sušaukti Suvažiavimą, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki nutarime numatytos Suvažiavimo datos raštu (laišku ar elektroniniu paštu) praneša LIPD nariams apie Suvažiavimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę. Pakartotiniam Suvažiavimui netaikomas informavimo prieš vieną mėnesį terminas.

4.9. Kandidatus į Prezidento postą ir Valdybą gali siūlyti LIPD nariai, Valdyba.

Prezidentas

4.10. Prezidentas yra vienasmenis LIPD valdymo organas. Prezidentas išrenkamas Suvažiavime balsavimo būdu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip ½ suvažiavime dalyvaujančių narių. Prezidentas  renkamas 2 metų kadencijai. Galimas perrinkimas nepasibaigus kadencijos terminui.

4.11. LIPD Prezidento kompetencijai priklauso:

4.11.1. organizuoti ir vykdyti operatyvią draugijos veiklą, atsakyti už draugijos valdymą, užtikrinti Suvažiavimų ir Valdybos nutarimų vykdymą.

4.11.2. atstovauti LIPD santykiuose su kitomis institucijomis ar kitais ūkio subjektais.

4.11.3. pasirašyti LIPD dokumentus, sudaryti sutartis LIPD vardu.

4.11.4. tvirtinti metines Draugijos veiklos ataskaitas  ir teikti jas visuotiniam narių suvažiavimui.

4.11.5. atlikti kitus įstatymų bei šių įstatų leidžiamus veiksmus LIPD vardu, kurie nėra priskirti išimtinei Suvažiavimo arba Valdybos kompetencijai.

4.12. Prezidentas yra atsakingas už Sąjungos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.13. Prezidentas vienasmeniškai atstovauja Draugiją. Jei Prezidentas laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja Prezidento įsakymu paskirtas viceprezidentas. .

Valdyba

4.14. Valdyba yra kolegialus LIPD valdymo organas.

4.15. Valdybą sudaro Prezidentas ir 4 nariai, kuriuos 2 metų kadencijai iš LIPD narių renka Suvažiavimas. Jei išrinktas valdybos narys negali eiti savo pareigų, renkamas naujas narys visos anksčiau išrinktos Valdybos kadencijos laikotarpiui.

4.16. Valdybos posėdžiams vadovauja Prezidentas. Iš savo narių Valdyba renka viceprezidentą, sekretorių ir iždininką.

4.17. Valdyba priima nutarimus posėdžiuose, kuriuos šaukia Prezidentas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį.

4.18. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Valdybos narių. Nutarimai priimami atviro balsavimo būdu, paprasta dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininkaujančiojo balsas yra lemiamas.

4.19. Valdybos kompetencijai priklauso:

4.19.1. tvarkyti LIPD narių apskaitą ir veiklos dokumentus;

4.19.2. rengti suvažiavimo darbotvakę;

4.19.3. ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. parengti ir pateikti suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų LIPD veiklos atsakaitą;

4.19.4. organizuoti renginius, vykdyti projektus bei koordinuoti kitų LIPD narių inicijuojamą veiklą;

4.19.5. organizuoti savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

4.19.6. nustatyti LIPD lėšų panaudojimo kryptis ir tvarką;

4.19.7. tvirtinti LIPD įgyvendinamų projektų finansavimo sąmatas;

4.19.8. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo LIPD vardu;

4.19.9. inicijuoti filialų atstovybių, komitetų, komisijų, darbo grupių ir kt. struktūrinių padalinių kūrimą ir steigimą;

4.19.10. priimti sprendimus dėl  LIPD narių priėmimo ir pašalinimo iš draugijos;

4.19.11. informuoti LIPD narius apie Draugijos ir Valdybos veiklą;

4.19.12. atlikti kitus Suvažiavimo pavestus uždavinius.

5. LIPD lėšos

5.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir paramos objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už LIPD priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

5.2. LIPD lėšas sudaro:

5.2.1. stojamasis ir kasmetiniai narių mokesčiai;

5.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų neatlygintinai perduotas turtas ir lėšos, parama, dovanos;

5.2.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LIPD lėšas;

5.2.4. skolinto kapitalo lėšos;

5.2.5. pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;

5.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3. LIPD lėšas tvarko draugijos iždininkas arba  samdomas finansininkas.

5.4. LIPD turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

5.5. Pasibaigus LIPD veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos LIPD kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, ir išmokėjus LIPD nariams išmokas, neviršijančias jų įmokėtų stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydžio, perduodami kitai ar kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos LIPD įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra, – kitoms asociacijoms, viešosioms įstaigoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

6. LIPD veiklos kontrolės tvarka

6.1. LIPD ūkinę ir finasinę veiklą kontroliuoja ir tikrina Suvažiavimo iš Draugijos narių išrinkta revizijos komisija

6.2. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kurie renkami Suvažiavime 2 metų kadencijai.

6.3. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato Suvažiavimas.

7. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

7.1. LIPD turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka.

7.2. Sprendimus dėl LIPD  filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Prezidentas kartu su Valdyba. Filialų ir/ar atstovybių nuostatus tvirtina Prezidentas kartu su Valdyba. Filialas ir/ar atstovybė yra LIPD padalinys, turintis atskirą buveinę bei vadovą. Filialas ir/ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir veikia pagal LIPD Prezidento ir Valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti padalinio nuostatuose.

8. LIPD likvidavimo ar reorganizavimo tvarka

8.1. LIPD gali būti likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma Suvažiavimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja 2/3 visų Suvažiavime dalyvaujančių narių.

8.2. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

9. LIPD dokumentų pateikimo ir informacijos skelbimo tvarka

9.1. LIPD metinės ataskaitos, Suvažiavimų ir Valdybos posėdžių protokolai ir kiti svarbūs LIPD dokumentai yra laikomi draugijos buveinėje. Visi LIPD nariai turi teisę susipažinti su šiais dokumentais. Susipažinimas su LIPD dokumentais turi būti suderintas su Valdyba.

9.2. Skelbimai apie renginius, nutarimus ir kita informacija, skelbiama LIPD vardu, turi būti suderinta su Valdyba. Informacija skelbiama LIPD leidiniuose, internetinės svetainės skyrelyje, elektroninėje konferencijoje, taip pat, suderinus su Valdyba, – ir kitose informacijai platinti skirtose vietose.

9.3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą viešai skelbtini pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai” teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9.4. Draugijos dokumentai ar kita informacija pateikiama nariui pagal narių registre nurodytą nario gyvenamąją vietą ar buveinę. Narys raštu turi informuoti draugiją apie savo gyvenamosios vietos ar kitos kontaktinės informacijos pasikeitimą. Jei narys šios pareigos neįvykdo, draugija turi teisę siųsti pranešimus į paskutinę žinomą nario gyvenamąją vietą ar buveinę.

9.5.  Draugijos dokumentai ar kita informacija pateikiama atlygintinai. Atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

10. Įstatų įsigaliojimas ir keitimas

10.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

10.2. Įstatų keitimo būtinumą svarsto LIPD valdyba, jeigu nors vienas iš valdybos narių pasiūlo papildyti ar pakeisti Įstatus. Pasiūlymo projektas pristatomas suvažiavimui.

10.3. LIPD įstatai gali būti pakeisti Visuotiniame narių suvažiavime, jei už tai balsuoja 2/3 suvažiavime dalyvaujančių draugijos narių.

 

11. LIPD buveinės keitimo tvarka

11.1 LIPD buveinė keičiama tik Suvažiavimo sprendimu.

12. Kitos nuostatos

12.1 Draugijos veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti 2022-03-05, Vilnius.

Suvažiavimo įgaliotas asmuo: Viktoras Šapurovas.